Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

 

 

I. Objaśnienie pojęć:

 

Organizator – Teatr Łaźnia Nowa (Miejska Instytucja Kultury) z siedzibą w Krakowie, Os Szkolne 25, NIP: 678-293-88-05, Regon: 356900883.

 

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora, działający pod adresem www.boskakomedia.pl sprzedający bilety wstępu i karnety upoważniające do wstępu na imprezy kulturalne za pośrednictwem Internetu;

 

Impreza - spektakl lub inne wydarzenie artystyczne odbywające się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie

 

Bilety – bilet/bilety i karnet/karnety upoważniające do wstępu na imprezy kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Organizatora sprzedawane za pośrednictwem Sklepu lub w kasie organizatora. Bilety dzielą się na rodzaje ze względu na rodzaj uprawnionej ulgi ( normalne, ulgowe, branżowe) oraz ze względu na sposób dostarczenia potwierdzenia na bilet e-mail i bilet SMS (jeżeli występuje).

 

Bilet e-mail -  bilet przeznaczony do samodzielnego wydruku przez klienta na drukarce domowej; bilet wysyłany przez Organizatora w formie załącznika PDF (do jego wydrukowania niezbędna jest instalacja darmowego programu Adobe Reader; strona producenta: http://www.adobe.com),

 

Bilet SMS - bilet przeznaczony do wyświetlenia (i kontrolowania w trakcie kontroli biletowej) wprost na ekranie telefonu komórkowego; po odebraniu wiadomości SMS klient otwiera zapisany w treści wiadomości odnośnik (w różnych modelach telefonów funkcję tą uruchamia w różny sposób, np. Opcje -> Użyj Szczegółu-> Adres URL -> Wybierz -> Idź do); po otwarciu odnośnika na ekranie telefonu prezentuje się strona WAP zawierająca zakupiony bilet, Bilet sms może występować wyłącznie przy niektórych wskazanych przez organizatora imprezach

 

Kasa Organizatora - punkt sprzedaży biletów Organizatora zlokalizowany w miejscu Imprezy 

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Klient - osoba dokonująca zakupów w Sklepie,

 

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Dotpay.

 

Regulamin – niniejszym regulamin sprzedaży Biletów za pośrednictwem Sklepu.

 

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż Biletów za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.boskakomedia.pl za pomocą której Klient składa zamówienie.

2. Klient, składając zamówienie i uiszczając cenę, zawiera umowę sprzedaży zamawianego Biletu z Organizatorem.

 

3. W zamówieniu Klient dokonuje:

  • wyboru imprezy kulturalnej i jej daty i godziny, 
  • wyboru rodzaju i ilości zamawianych Biletów (normalne, ulgowe), 
  • wyboru miejsca w przypadku spektakli odbywających się na salach z miejscami numerowanymi, 
  • wyboru sposobu dostarczenia potwierdzenia Biletu (bilet e-mail lub bilet SMS - jeżeli występuje), 
  • wyboru sposobu płatności, 
  • zaakceptowania warunków zakupu Biletów oraz Regulaminu przez Klienta (brak ich akceptacji uniemożliwia dokonanie zamówienia).

 

4. Dokonanie zamówienia wiąże się z podaniem danych osobowych Klienta oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w punkcie VII Regulaminu oraz na stosowanie Regulaminu.

 

5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu (potwierdzenie zamówienia).

 

6. Klient zobowiązany jest uiścić cenę zakup Biletu niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Po dokonaniu zamówienia Klient zostaje przekierowany do bezpiecznego systemu płatności internetowych dotpay, gdzie może wybrać sposób płatności

 

7. Organizator zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Biletów. Realizacja zamówień takich Biletów następuje według kolejności wpływania do Organizatora potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się puli Biletów objętych tą formą sprzedaży.

 

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Klienta faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres bilety@boskakomedia.pl z podaniem prawidłowych danych do faktury wraz z numerem zamówienia. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mailową.

 

III. Odwołanie imprezy

 

1. W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca imprezy Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta, który kupił Bilety, poprzez przesłanie tej informacji Klientowi e-mailem i umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu.

 

2. W przypadku zmiany układu sali z miejscami numerowanymi z przyczyn technicznych np. zmiana scenografii, miejsca zakupione przez Klienta nie będą mogły być zajęte, Sklep skontaktuje się odpowiednio wcześniej i zaproponuje równie dogodne miejsca lub zapewni zwrot biletu.

 

3. Zwroty Biletów w sytuacjach określonych w ust. 1 przyjmowane są i realizowane w terminie do 30 dni od daty poinformowania o tym Klienta, który kupił Bilety e-mailem, a w przypadku niepoinformowania, w terminie 30 dni od umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, chyba że inne zasady ustalił organizator imprezy.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. zmian w programie Imprezy, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.

 

5. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 1,2 i 3 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Klienta.

 

6. Do 7 dni przed terminem realizacji Imprezy Klienta ma prawo zwrotu nabytego biletu bez podania przyczyny. Zwrot następuje po wysłaniu Klienta wiadomości e-mail z żądaniem zwrotu na adres bilety@boskakomedia.pl. Organizator zwróci Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet na dane Wydarzenie. Żądania wysłane po upływie wyż. wym. terminu nie będą rozpatrywane.

 

7. Klient nie może zwrócić zakupionego biletu w innych sytuacja niż opisane w ust. 1,2 i 6.

 

IV. Ceny i dostawa

 

1. Wszystkie ceny Biletów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w języku polskim i angielskim podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

 

2. Cena zakupu Biletu jest wiążąca dla Sklepu i Klienta według chwili złożenia przez Klienta zamówienia na zakup tego Biletu.

 

3.Bilety ulgowe przysługują wyłącznie uczniom, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom i osobom niepełnosprawnym. Osoba uprawniona jest zobowiązana do przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki ( legitymacja studencka, rencisty itp.) przy wejściu na Imprezę. Bilety ulgowe sprzedawane są do wyczerpania ich określonej puli.

 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmiany zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie.

 

5. Bilety na imprezy Organizatora dostarczane są drogą elektroniczną w formie potwierdzenia zamówienia kanałami -  e-mail lub jeżeli występuje w danym przypadku również sms. Klient wybiera wygodną dla siebie formę dostawy. Uwaga - wybór biletu SMS spowoduje doliczenie do biletu kosztu dostawy operatora GSM.

 

6. Potwierdzenie zakupienia biletu drogą elektroniczną w formie wydruku lub SMS jest wystarczające do wstępu na Imprezę. Klient jest zobowiązany chronić potwierdzenie i nie udostępniać go innym osobom (zwłaszcza zawartego w nim kodu kreskowego służącego identyfikacji biletu specjalnym czytnikiem). W miejsce odbywania się Imprezy zostanie wpuszczona pierwsza i tylko jedna osoba posiadająca ważne potwierdzenie. 

 

7. Osoby, które spóźnią się i nie przybędą na godzinę oznaczoną w programie imprez i na potwierdzeniu biletu mogą nie zostać wpuszczone na salę. Z tego tytułu nie przysługuje żaden zwrot należności za bilet.

 

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny - spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail lub numerem tel. podanymi przez Klienta, problemami z siecią internetową lub innymi okolicznościami, na które Sklep nie miał wpływu.


V. Formy płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu transakcyjnego Doptay. 

 

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności Dotpay.

 

3. Sklep nie prowadzi formy płatności: „płatność przy odbiorze” i nie wysyła Biletów pocztą i za pobraniem.

 

VI. Reklamacje

 

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres Organizatora.

 

2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie - do wyboru Klienta.

 

VII. Dane osobowe

 

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych u Organizatora (administrator danych) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Klient może także wrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów otrzymywania informacji o działalności i imprezach kulturalnych Organizatora.

 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

 

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Bilety wstępu prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271).

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19-10-2017.