Regulamin strony

I. Objaśnienie pojęć

Organizator – Teatr Łaźnia Nowa (Miejska Instytucja Kultury) z siedzibą w Krakowie, Os Szkolne 25, NIP: 678-293-88-05, Regon: 356900883,

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora, działający pod adresem www.boskakomedia.pl sprzedający bilety wstępu upoważniające do wstępu na imprezy kulturalne za pośrednictwem Internetu,

Impreza – spektakl lub inne wydarzenie artystyczne odbywające się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie,

Bilety – bilet/bilety upoważniające do wstępu na imprezy kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Organizatora sprzedawane za pośrednictwem Sklepu lub w kasie Organizatora. Bilety dzielą się na rodzaje ze względu na rodzaj uprawnionej ulgi (normalne, ulgowe, branżowe) oraz ze względu na sposób dostarczenia potwierdzenia na bilet e-mail,

Bilet e-mail – bilet przeznaczony do samodzielnego wydruku przez Klienta na drukarce domowej; bilet wysyłany przez Organizatora w formie załącznika PDF (do jego wydrukowania niezbędna jest instalacja darmowego programu Adobe Reader; strona producenta: http://www.adobe.com),

Kasa Organizatora – punkt sprzedaży biletów Organizatora zlokalizowany w miejscu Imprezy,

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie,

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Dotpay,

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Biletów za pośrednictwem Sklepu.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż Biletów za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.boskakomedia.pl za pomocą której Klient składa zamówienie.
2. Klient, składając zamówienie i uiszczając cenę, zawiera umowę sprzedaży zamawianego biletu z Organizatorem.
3. W zamówieniu Klient dokonuje:
● wyboru imprezy kulturalnej i jej daty i godziny,
● wyboru rodzaju i ilości zamawianych Biletów (normalne, ulgowe),
● wyboru miejsca w przypadku spektakli odbywających się na salach z miejscami numerowanymi,
● wyboru sposobu płatności,
● zaakceptowania warunków zakupu Biletów oraz Regulaminu przez Klienta (brak ich akceptacji uniemożliwia dokonanie zamówienia).
4. Dokonanie zamówienia wiąże się z podaniem danych osobowych Klienta oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w punkcie VII Regulaminu oraz na stosowanie Regulaminu.
5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu (potwierdzenie zamówienia).
6. Klient zobowiązany jest uiścić cenę zakupu Biletu niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Po dokonaniu zamówienia Klient zostaje przekierowany do bezpiecznego systemu płatności internetowych Dotpay, gdzie może wybrać sposób płatności.
7. Organizator zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Biletów. Realizacja zamówień takich Biletów następuje według kolejności wpływania do Organizatora potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się puli Biletów objętych tą formą sprzedaży.
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Klienta faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres bilety@boskakomedia.pl z podaniem prawidłowych danych do faktury wraz z numerem zamówienia. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mailową.

III. Odwołanie imprezy

 

1. W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca imprezy Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta, który kupił Bilety, poprzez przesłanie tej informacji Klientowi e-mailem i umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku zmiany układu sali z miejscami numerowanymi z przyczyn technicznych np. wskutek zmiany scenografii lub gdy miejsca zakupione przez Klienta nie będą mogły być zajęte, Sklep skontaktuje się odpowiednio wcześniej i zaproponuje równie dogodne miejsca lub zapewni zwrot biletu.
3. Zwroty Biletów w sytuacjach określonych w ust. 1 przyjmowane są i realizowane w terminie do 30 dni od daty poinformowania o tym Klienta, który kupił Bilety e-mailem, a w przypadku niepoinformowania, w terminie 30 dni od umieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, chyba że inne zasady ustalił organizator imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. zmian w programie Imprezy, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu.
5. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Klienta.
7. Klient nie może zwrócić zakupionego biletu w innych sytuacjach niż opisane w ust. 1,2. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 287).

IV. Ceny i dostawa

 

1. Wszystkie ceny Biletów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w języku polskim i angielskim podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena zakupu Biletu jest wiążąca dla Sklepu i Klienta według chwili złożenia przez Klienta zamówienia na zakup tego Biletu.
3. Bilety ulgowe przysługują wyłącznie uczniom, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom i osobom z niepełnosprawnościami. Osoba uprawniona jest zobowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki (legitymacja studencka, rencisty itp.) przy wejściu na Imprezę. Bilety ulgowe sprzedawane są do wyczerpania ich określonej puli.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie.
5. Bilety na imprezy Organizatora dostarczane są drogą elektroniczną w formie potwierdzenia zamówienia na podany adres poczty elektronicznej kanałami - e-mail z załącznikiem w formacie PDF.
6. Potwierdzenie zakupienia biletu drogą elektroniczną w formie wydruku jest wystarczające do wstępu na Imprezę. Klient jest zobowiązany chronić potwierdzenie i nie udostępniać go innym osobom (zwłaszcza zawartego w nim kodu kreskowego służącego identyfikacji biletu specjalnym czytnikiem). W miejsce odbywania się Imprezy zostanie wpuszczona pierwsza i tylko jedna osoba posiadająca ważne potwierdzenie.
7. Osoby, które spóźnią się i nie przybędą na godzinę oznaczoną w programie imprez i na potwierdzeniu biletu mogą nie zostać wpuszczone na salę. Z tego tytułu nie przysługuje żaden zwrot należności za bilet.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny - spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail podanym przez Klienta, problemami z siecią internetową lub innymi okolicznościami, na które Sklep nie miał wpływu.

V. Formy płatności

 

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres Organizatora.
2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie - do wyboru Klienta.

VI. Reklamacje

 

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres Organizatora.
2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie - do wyboru Klienta.

 

VII. Dane osobowe – obowiązek informacyjny

 

1. Dane osobowe przekazywane w trakcie składania zamówienia będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie (31-977), os. Szkolne 25.
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) w celu rejestracji i realizacji zamówienia t.j.:
a. Rejestracji uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,
b. Sprzedaży biletów, w tym sprzedaży on-line w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego,
c. Realizacji zamówienia (umowy sprzedaży biletów), w tym identyfikacji uczestników wydarzenia w zakresie: imię, nazwisko, dane identyfikujące zawarte w treści biletu,
d. Przesyłania informacji organizacyjnych środkami komunikacji elektronicznej w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,
e. Reklamacyjnym w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz dane identyfikacyjne nadane w trakcie realizacji zamówienie i sprzedaży biletu,
f. Księgowych w zakresie danych niezbędnych do wystawienie rachunku, faktury oraz dalszego rozliczenia usługi przez Administratora Danych Osobowych,
g. Archiwalnych i statystycznych Organizatora.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży biletów).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 a-d jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 e-g jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora (Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne 25) lub na adres e-mail: bilety@boskakomedia.pl.
7. Podane dane Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji zamówienia (umowy sprzedaży biletów) oraz wszystkich czynności związanych z realizacją umowy po jej zakończeniu:
a. w przypadku realizacji celu ust. 2 pkt a-d nie dłużej jednak niż okres 12 miesięcy od jej zakończenia lub do momentu cofnięcia zgody,
b. w przypadku realizacji celu ust. 2 pkt e-f nie dłużej jednak niż okres 5 lat od realizacji zamówienia, wygaśnięcia czasu roszczenia reklamacyjnego lub do momentu cofnięcia zgody,
c. W przypadku realizacji celu ust. 2 pkt g okres przechowywania zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej.
8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Organizatora oraz wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
9. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.
10. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi imprezy) przysługują następujące uprawnienia, które może zrealizować względem Organizatora (Administratora Danych Osobowych):
a. Prawo żądania dostępu do danych osobowych,
b. Prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c. Prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f. Prawo do przenoszenia danych osobowych nie znajduje zastosowania,
g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora możliwy jest pod adresem e-mail: iod@laznianowa.pl oraz adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne 25.

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Bilety wstępu prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 287).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-11-2021 r.